1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 04.10.2012

2012. gada 3. oktobrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta vadītāja sniedza ziņojumu par trīs izstrādātiem scenārijiem attiecībā uz grāmatvedības sistēmu pielāgošanu eiro. Tika diskutētas scenāriju stiprās un vājās vietas.

2. Tika atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojums, ka informācijas sistēmu pielāgošanas darbu īstenošana jāuzsāk šogad savlaicīgi atbilstoši Latvijas Nacionālajam eiro ieviešanas plānam.

3. Tieslietu ministrija ziņoja par ārkārtas konverģences ziņojuma pieprasījuma virzības nacionālo procedūru.

4. Tika pieņemta zināšanai informācija par Eiropas Centrālās bankas atzinumu par Euro ieviešanas likumprojektu un pārējiem tiesiskās konverģences nodrošināšanai nepieciešamajiem tiesību aktiem un noteikts mērķa datums sagatavoto likumprojektu iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā (līdz š.g. 30.oktobrim).

5. Tika atbalstīts priekšlikums vienlaicīgi ar Euro ieviešanas likumprojekta saskaņošanas procedūru, precizēt sūdzību izskatīšanas procedūru saistībā ar likumprojekta VII nodaļas Likuma darbības kontrole tvērumu. Vadības komiteja uzdeva Eiro projekta vadītājai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju uz nākamo Vadības komitejas sēdi iesniegt izvērtējumu un izstrādātu priekšlikumu par akcijas "Godīgs eiro ieviesējs" kampaņas papildināšanu ar sabiedrības publiskā nopēluma elementu (name and shame), iespējām un nepieciešamību.

6. Tika pieņemts zināšanai Drošības darba grupa informatīvais ziņojums.

7. Tika apstiprināti Eiro projekta darba grupu Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna detalizētie pasākumu plāni.

8. Tika pieņemts zināšanai informatīvā starpziņojuma sagatavošanas darbs par periodu no 1.augusta-31.oktobrim.

9. Tika pieņemts zināšanai Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas vadītāja ziņojums par publisko iepirkumu sabiedriskās domas aptaujai par iedzīvotāju informētību eiro ieviešanas jautājumos.

10. Nākamā Vadības komitejas sēde 31.oktobrī.