1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Projekta struktūra

Lai nodrošinātu efektīvu eiro ieviešanas procesu Latvijā, ir izveidota eiro ieviešanas projekta Vadības komiteja, kuras uzdevums ir eiro ieviešanas stratēģijas izvēle, Nacionālā eiro ieviešanas plāna izstrādes un īstenošanas kontrole, kā arī nepieciešamo pasākumu koordinēšana un vadība.

Šo komiteju vada LR Finanšu ministrijas valsts sekretārs. Vadības komitejas sastāvā ir LR Finanšu ministrijasValsts kancelejasLatvijas Bankas un citu iestāžu augstākā līmeņa amatpersonas.

Vadības komitejas padotībā ir izveidotas piecas darba grupas, konkrētu uzdevumu veikšanai:

  • valsts administrācija (likumdošanas aktu izvērtēšana, valsts parāda denominācija, informācijas sistēmu pielāgošana, statistikas sfēras pielāgošana);
  • naudas un maksājumu sistēmas (skaidras naudas eiro ieviešana, maksājumu sistēmas);
  • finanšu sistēma (naudas un vērtspapīru tirgi, finanšu instrumenti, eiro ieviešanas jautājumi apdrošināšanas un pensiju fondu sektoros);
  • ekonomika: nefinanšu uzņēmumi un patērētāji (cenu monitorings un cenu kontrole, "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitāte);
  • sabiedrības informēšana un komunikācija (informatīvas mājaslapas izveide un uzturēšana, eiro informatīvais tālrunis un e-pasts, kur gan uzņēmēji, gan privātpersonas varētu vērsties ar jautājumiem par eiro. Drukāto materiālu izgatavošana un izplatīšana).

Par vadības komitejas lēmumu īstenošanu un darba grupu savstarpēju koordinēšanu ir atbildīgs eiro projekta vadītājs, kurš regulāri ziņo Vadības komitejai par projekta virzību, kā arī identificē problēmas un kontrolē to risināšanu.

Eiro ieviešanas procesu uzrauga LR Ministru Kabinets, kam Vadības komiteja reizi pusgadā sniedz pārskatu par paveikto.

Informatīvie ziņojumi par paveiktajiem un plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā - Finanšu ministrijas mājas lapā

 

Būtiskākie gaidāmie lēmumi