1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

ES normatīvie akti

Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti par dažādiem ar eiro ieviešanu saistītiem aspektiem veido drošu un stabilu tiesisko pamatu, uz kura balstoties Latvijā tiks organizēts eiro ieviešanas process.

Būtiskākie šo regulu aspekti ir šādi:

  • eiro ieviešana nemaina tiesisko instrumentu noteikumus, neatbrīvo no to izpildes un nedod kādai no pusēm tiesības vienpusēji grozīt šādu instrumentu vai beigt tā lietošanu;
  • maiņas kursu apstiprina kā vienu eiro, kas izteikts ar katras iesaistītās dalībvalsts valūtu. Kursu apstiprina ar sešiem nozīmīgiem cipariem;
  • maiņas kursu nenoapaļo un nesaīsina, veicot konvertēšanu;
  • naudas summas, kas jāmaksā vai par kurām jāsniedz pārskats, veicot noapaļošanu pēc konvertēšanas eiro vienībās, noapaļo uz augšu vai leju līdz tuvākajam centam. Ja maiņas kursa piemērošanas rezultātā skaitlis dalās tieši uz pusēm, to noapaļo uz augšu.

Padomes 1997. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro ieviešanu

Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu

Padomes Regula Nr. 2169/2005, kas groza Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98

Padomes 1998. gada 31. decembra Regula (EK) Nr. 2866/98 par maiņas kursu starp eiro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem eiro

Eiropas Kopienu Tiesas spriedums lietā C-19/03

Eiropas Komisijas 2008. gada 10. janvāra Ieteikums (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6912) par pasākumiem, lai atvieglotu turpmāko pāreju uz eiro

Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9) OV L 207, 28.7.2006, 39. lpp.

Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2008. gada 19. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas  (ECB/2008/4) OV L 176, 4.7.2008, 16. lpp.

Eiropas Centrālās bankas atzinums par euro ieviešanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem un grozījumiem tiesību aktos (CON/2012/73) Latvija, 2.10.2012

Eiropas Centrālās bankas atzinums par euro ieviešanu (CON/2012/97) Latvija, 27.11.2012

Padomes 2013. gada 9. jūlija regula (ES) Nr. 678/2013 ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā

 Padomes 2013. gada 9. jūlija lēmums (2013/387/ES) par euro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī

Padomes regula (ES) Nr. 870/2013 (2013. gada 9. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai