1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

IT sistēmu pielāgošana

Eiro ieviešana skars visas informācijas tehnoloģiju sistēmas, kas operē ar valūtas vienībām - rēķinu un pavadzīmju izrakstīšanas sistēmas, algu saraksti, administratīvās informācijas un marķēšanas sistēmas, iepirkumu programmatūra, krājumu kontroles lietojumprogrammas, finanšu informācijas apstrādes sistēmas - kases aparāti, citi tirdzniecības vietu termināļi u.c.

Lai nodrošinātu šo sistēmu savlaicīgu pielāgošanu jaunajai valūtai, tas var būt laikietilpīgs darbs. Jo vairāk IT lietojumprogrammu, jo agrāk jāsāk sagatavošanās. Pašreiz, kamēr konkrēts eiro ieviešanas mērķa datums nav noteikts, ir iespēja izstrādāt detalizētu plānu visām veicamajām darbībām, kas saistītas ar pāreju uz eiro valūtu.

Valsts mērogā gatavošanās eiro ieviešanai jau ir uzsākta. Ir izstrādāts Latvijas nacionālais eiro ieviešanas plāns un definēti eiro ieviešanas scenārija posmi un noteikumi, kas būs jāievēro visiem uzņēmumiem. Eiro ieviešanas datumu valdība nosauks ne vēlāk kā divus gadus pirms gaidāmās eiro ieviešanas.

Lai laikus apzinātu eiro ieviešanas nodrošināšanai veicamo pasākumu klāstu, uzņēmumam būtu jāapsver iespēja jausavlaicīgi izveidot savu eiro ieviešanas projektu, kurā liela uzmanība būtu jāveltī tieši IT sistēmām un to pielāgošanai.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jāsāk ar to IT sistēmu inventarizāciju, kuras skars pāreja uz eiro. Papildus tam jākonstatē, kādu aparatūru vajadzēs atjaunināt vai aizstāt (piemēram, tastatūras, printeri, kases aparāti, automāti sīkpreču pārdošanai).

Vēl pirms eiro ieviešanas dienas IT sistēmu pielāgojumi būs nepieciešami, lai nodrošinātu, ka sistēmas var apstrādāt divas valūtas (latus un eiro). Tas saistīts ar prasībām, ko paredz eiro ieviešanas scenārijā noteiktais cenu paralēlās atspoguļošanas periods. IT sistēmām jānodrošina, lai atbilstoši konvertēšanas noteikumiem varētu veikt pārrēķinus starp latiem un eiro, kā arī apstrādāt lielu decimālskaitļu daudzumu.

Ja uzņēmuma IT sistēmas ir savienotas ar tā partneru, piegādātāju utt. sistēmām, pēc pārejas uz eiro būs jānodrošina šo sistēmu pastāvīga savietojamība.

Jebkurai jaunai programmatūrai, ko, gatavojoties pārejai uz eiro, uzņēmums iegādājas, jau ir jābūt savietojamai ar eiro. Tā uzņēmums varēs izvairīties no nepieciešamības veikt pielāgojumus vēlāk.

Lai no eiro ieviešanas dienas nodrošinātu visu IT sistēmu pareizu darbību eiro, pēc iespējas ātrāk rūpīgi un atkārtoti jātestē visas pielāgotās lietojumprogrammas, lai novērstu nepilnības un varētu veikt visus vajadzīgos uzlabojumus, pirms tām jāsāk darboties.

 

Semināru prezentācijas:

Lejupielādēt: EUR ieviešana ZZ Dats vienotajā pāsvaldību sistēmā 07.11.2013.

Lejupielādēt: Kas jāzina vadītājiem par Horizon pāreju uz eiro 06.11.2013.

LejupielādētTikšanās ar IT nozares pārstāvjiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem. 11.09.2013.

LejupielādētPractical preparation for the euro changeover in Slovakia (experiences in IT sector) (prezentācija angļu valodā)