1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Ministru kabinetā izskata eiro projekta regulāro informatīvo ziņojumu

Finanšu ministrija, 04.03.2014

Šodien Finanšu ministrija Eiro projekta darba grupu vārdā Ministru kabineta sēdē sniedza informatīvo ziņojumu  "Par laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā". Vadības komitejas darba grupām īstenojot Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas Pasākumu plānā noteiktās aktivitātes 2014.gada 1.janvārī eiro tika veiksmīgi ieviests kā oficiālais maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Periodā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim darba grupas īstenoja detalizētajos eiro pasākumu plānos iekļautos pasākumus. Darba grupu detalizētie pasākumu plāni tika sagatavoti saskaņā ar 2013.gada 31.oktobrī Vadības komitejā apstiprināto "Laika posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim eiro detalizēto pasākumu plānu pārvaldīšanas kārtību". Visi darba grupu detalizētajos pasākumu plānos iekļautie pasākumi tika īstenoti noteiktajā apjomā un atbilstoši plānotajam termiņam, nodrošinot raitu eiro ieviešanu.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa nodrošinot profesionālu un kvalitatīvu servisu ārvalstu medijiem, 2013.gada decembrī veica starptautisko mediju akreditāciju dalībai gadu mijas pasākumos, un izstrādāja plašs materiālu klāsts angļu valodā. Gadu mijā atspoguļot valūtas maiņu Latvijā bija akreditējušies 54 pārstāvji no 33 Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas medijiem, kuru kopējā auditorija, neskaitot ziņu aģentūras, pārsniedz 1,5 miljardus lasītāju.

Valsts administrācijas darba grupa īstenoja IT sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību. Atbilstoši sadarbībā ar SIA "Ernst&Young Baltic" izstrādātajam IT risku reģistram tika īpaši uzraudzītas nodokļu maksājumu, sociālo maksājumu, valsts budžeta, kā arī pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošana. Visas 106 ministriju un to padotības iestāžu IT sistēmas veica sekmīgu migrāciju uz eiro. Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tika īstenots kases aparātu un tirdzniecības automātu pielāgošanas darbu uzraudzības process, nodrošinot raitu attiecīgās tehnikas pāreju.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupā noritēja maksājumu infrastruktūras pārejas uzraudzība, sekmējot raitu procesa norisi. Pirmajās š.g. divās nedēļās no bankomātiem izņemtās skaidrās naudas summas kopumā atbilst ikgadējām tendencēm un eiro ieviešana šo darījumu apjomu un skaitu būtiski nav ietekmējusi. Eiro apjoms apgrozībā pārsniedza latu apjomu desmitajā dienā pēc eiro ieviešanas. Vērtējot eiro ieviešanas procesu no tiesībaizsardzības iestāžu viedokļa, eiro ieviešana Latvijā ir aizvadīta bez būtiskiem drošības apdraudējumiem.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa turpināja īstenot cenu kontroles un cenu monitoringa pasākumus. Kopš 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 17.janvārim, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Patērētāju tiesību aizsardzības asociācija kopā veikuši 13 890 pārbaudes. Neatbilstības konstatētas 38% gadījumu, bet 77% no minētajiem objektiem pārkāpumus novērsuši pārbaudes brīdī vai iesnieguši pierādījumus 5 darba dienu laikā.

Pārskata periodā iegūtie cenu monitoringa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai apsekoto preču un pakalpojumu cena, salīdzinot ar iepriekšējo periodu palikusi nemainīga.

Finanšu sistēmas darba grupa sekmīgi īstenoja visus pārejas perioda uzdevumus gan LCD sistēmās, gan NASDAQ OMX Riga tirdzniecības sistēmās.

Vadības komiteja nākamajā pārskata periodā plāno turpināt darbu atbilstoši Latvijas Nacionālajam eiro ieviešanas plānam, t.sk. izstrādāt pēc-projekta ieguvumu vadības kārtību. Nākamajam periodam aktivitātes ir noslēgušās Valsts administrācijas darba grupai un Finanšu sistēmu darba grupai. Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa turpina skaidrās naudas nomaiņas darbus (302 valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" reģionālajās nodaļās līdz š.g. 31.martam, visās komercbankās līdz š.g. 30.jūnijam un Latvijas Bankā bez termiņa ierobežojuma), Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa turpina cenu kontroles un cenu monitoringa, kā arī "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitātes, savukārt Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas uzdevumi saistīti ar minēto aktivitāšu komunikāciju.

Informācijai:

Darbu sekmīgai pārejai uz eiro valsts pārvaldē plānoja un īstenoja piecas darba grupas, kas aptver visas valsts pārvaldes jomas un līmeņus. Eiro projektā darbojas: Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa, Valsts administrācijas darba grupa, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa, Finanšu sistēmas darba grupa un Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa.

Informatīvais ziņojums pieejams Ministru kabineta mājaslapā.