1.января – Еврозона присоединилась к Латвии!

aistību neuzņemšanās un autortiesības

EIRO.LV nosaukuma un logotipa izmantošana un personas datu un e-pasta privātuma politika

Paziņojums par saistību neuzņemšanos

Finanšu ministrija (EIRO.LV) uztur šo interneta lapu, lai sekmētu sabiedrības piekļuvi informācijai par savām un Eiropas Centrālo banku sistēmas (EIRO.LVS) aktivitātēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt šīs informācijas savlaicīgumu un precizitāti. Tomēr EIRO.LV neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā interneta lapā publicēto materiālu.
Šis materiāls:

 • ir vispārēja informācija un nav paredzēts, lai izskatītu konkrētus apstākļus kādas noteiktas privātpersonas vai organizācijas darbībā;
 • dažkārt ir savienots ar ārējām interneta lapām, pār kurām EIRO.LV nav noteicēja un neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav uzskatāms par profesionālu vai juridisku ieteikumu.

Lai arī euro atsauces likme pret ārvalstu valūtām un cita cenu informācija, ko publicē šajā interneta lapā, balstās uz avotiem, kurus EIRO.LV uzskata par drošiem, EIRO.LV neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jebkādu pieņemtu lēmumu vai darbību, kā arī bezdarbību, ko uzsākusi jebkura puse, paļaujoties uz šādu informāciju. Konkrētāk, EIRO.LV neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem vai jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kuri cita starpā ietver uzņēmējdarbības un peļņas zaudējumus, ko tieši vai netieši izraisījusi EIRO.LV atsauces likmju vai citas cenu informācijas publicēšana, šādu publikāciju biežums vai jebkuras personas darbības ar šādām likmēm vai citu cenu informāciju, vai kas radušies saistībā ar EIRO.LV atsauces likmju un citas cenu informācijas publicēšanu, šādu publikāciju biežumu vai jebkuras personas darbībām ar šādām likmēm un citu cenu informāciju.
Lūdzam ņemt vērā, ka netiek garantēts, ka dokumenti vai cita informācija, kas publicēta šajā interneta lapā, precīzi atkārto oficiāli pieņemtos tekstus. Par autentiskiem uzskatāmi tikai EIRO.LV juridiski dokumenti tā, kā tie ir publicēti „Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša” papīra izdevumā, un citas EIRO.LV dokumentācijas un/vai datu publicēti papīra izdevumi.
Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt darbības traucējumus, ko izraisa tehniskas kļūmes. Tomēr EIRO.LV nevar garantēt, ka tās pakalpojumos neiestāsies pārtraukumi vai arī tos kā citādi negatīvi neietekmēs šādas problēmas. EIRO.LV neuzņemas atbildību par jebkādām problēmām, kas radušās šīs interneta lapas vai jebkuru ar to savienotu ārēju interneta lapu lietošanas rezultātā.
Šis paziņojums par saistību neuzņemšanos nav paredzēts, lai ierobežotu EIRO.LV atbildību, ja tiek pārkāpti jebkuri piemērojamu valsts tiesību aktu noteikumi, nedz arī lai izslēgtu tās atbildību jomās, kuru izslēgšana saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama.
Ja jūs pievienosieties jebkurai EIRO.LV interneta lapas sadaļai, tiks uzskatīts, ka esat piekrituši iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Autortiesības

Autortiesības © uz visu šīs interneta lapas saturu: LR Finanšu ministrija.
EIRO.LV interneta lapas lietotāji drīkst brīvi izmantot tieši no šīs lapas iegūto informāciju, ievērojot šādus nosacījumus un tālāk minēto izņēmumu:

 1. Ja šī informācija tiek atveidota vai izplatīta, tai jābūt precīzai un ar atsauci uz EIRO.LV kā informācijas avotu.
 2. Gadījumos, kad informācija tiek iekļauta pārdošanai paredzētos dokumentos (neatkarīgi no publicēšanas veida), šo informāciju publicējušās fiziskās vai juridiskās personas informē pircējus, ka šo informāciju var iegūt EIRO.LV interneta lapā bez maksas. Šī informācija pircējiem jāsniedz gan pirms tie veic maksu par abonēšanu vai pakalpojuma izmantošanu, gan katru reizi, kad tie piekļūst informācijai, kas ņemta no EIRO.LV interneta lapas.
 3. Ja lietotājs ir pārveidojis informāciju (piem., veicot statistikas datu sezonālu izlīdzināšanu, aprēķinot pieauguma tempu), tas skaidri jānorāda.
 4. Ja saite uz EIRO.LV interneta lapu tiek dota kāda uzņēmuma interneta lapā vai reklāmas nolūkos, EIRO.LV interneta lapai jāparādās kā pārlūkprogrammas loga vienīgajam elementam (proti, tā nedrīkst parādīties citas interneta lapas ietvarā).

Uz iepriekšminēto attiecas šāds izņēmums. Ja dokumentam, piemēram, EIRO.LV pētījumiem un EIRO.LV speciālajām publikācijām norādīts autors vai autori, to atļauts pavairot, publicēt vai atkārtoti izdot kā atsevišķu publikāciju drukātā vai elektroniskā veidā (pilnībā vai tā daļu) tikai tad, ja saņemta nepārprotama EIRO.LV vai autora (autoru) rakstiska atļauja.

EIRO.LV nosaukuma un logotipa izmantošana

EIRO.LV apzinās, ka trešās personas arvien biežāk ļaunprātīgi izmanto tās nosaukumu un logotipu viltus finanšu darījumos un citās krāpnieciskās darbībās. EIRO.LV dažkārt pat tiek norādīta kā banka, ar kuras starpniecību tiks veikti maksājumi vai darījumi.
Tāpēc EIRO.LV vēlas paskaidrot, ka tā neveic komercbanku pakalpojumus fiziskām personām vai uzņēmumiem un, it īpaši, neiekasē komisijas maksas par pārrobežu pārvedumiem un nepieņem noguldījumus no šādām personām, kā arī neizsniedz apstiprinājumus par līdzekļu izsniegšanu . Tāpēc EIRO.LV iesaka sabiedrībai nedibināt kontaktus ar šādu darbību iniciatoriem un nesūtīt naudu vai neatklāt informāciju par kontiem vai kredītkartēm personām, kas uzdodas par EIRO.LV pārstāvjiem vai apgalvo, ka viņiem ir banku attiecības ar EIRO.LV.
EIRO.LV arī vēlas norādīt, ka tā nevar uzņemties atbildību , ja tās nosaukums, logotips vai adrese tiek ļaunprātīgi izmantots ar mērķi apkrāpt sabiedrību. Ikvienam, kas pamana vai saņem apšaubāmu dokumentu, kurā ir atsauce uz EIRO.LV, vai par kuru tiek apgalvots, ka tā avots ir EIRO.LV, nekavējoties par to jāziņo vietējām tiesībsargājošajām iestādēm vai jālūdz padoms attiecīgā valsts iestādē.

Personas datu un e-pasta privātuma politika

Šajā interneta lapā sniegto informāciju aizsargā personas datu aizsardzības sistēma un e-pasta privātuma politika.
EIRO.LV apņemas ievērot lietotāja privātumu. Fizisku personu aizsardzības politika attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001. Lai arī EIRO.LV interneta lapu jūs drīkstat pārlūkot, nesniedzot informāciju par sevi, atsevišķos gadījumos personas informācija tiek lūgta tāpēc, lai mēs varētu sniegt jūsu prasītos elektroniskos pakalpojumus. EIRO.LV izturas pret šādu informāciju saskaņā ar politiku, kas aprakstīta iepriekš minētajā Regulā (EK) Nr. 45/2001, un atbilstoši informē jūs par jūsu datu izmantošanu.
Šajā sakarā:

 • katram konkrētam EIRO.LV piedāvātam elektroniskam pakalpojumam par datu apstrādi atbildīgā persona nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību privātuma politikai;
 • konkrēta informācija par datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi tās darbā pieņemšanas nolūkos atrodama EIRO.LV karjeras lapās, kuras atver, lietojot saiti „Working for Eirope”;
 • pašā EIRO.LV datu aizsardzības inspektors nodrošina Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumu piemērošanu un konsultē par datu apstrādi atbildīgas personas attiecībā uz viņu pienākumu izpildi (sk. regulas 24. pantu); un
 • Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga uzraudzības iestāde visām ES iestādēm un struktūrām (sk. Regulas (EK) Nr. 45/2001 41. – 45. pantu).

EIRO.LV interneta lapai ir saites uz citām interneta lapām. Tā kā EIRO.LV nav noteicēja pār šīm interneta lapām, mēs aicinām jūs iepazīties ar to privātuma politiku.

Kā mēs apstrādājam jūsu sūtītās elektroniskās vēstules?

Šajā interneta lapā atrodas vairākas e-pasta adreses, kas aktivizē jūsu e-pasta programmu un aicina jūs nosūtīt komentārus uz norādīto pastkasti. Kad jūs nosūtāt šādu ziņu, jūsu personas datus savāc tikai tādā apjomā, lai varētu jums atbildēt. Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu elektronisko vēstuļu un ar tām saistīto personas datu apstrādi, noteikti uzdodiet tos savā vēstulē. Lai uzzinātu par tādu personas datu apstrādi, kurus jūs varētu nosūtīt elektroniski darbā iekārtošanās nolūkos, iesakām jums iepazīties ar informāciju par datu aizsardzību attiecīgajās EIRO.LV karjeras lapās, kuras atver, lietojot saiti “Working for Eirope”.

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju?

EIRO.LV neapstrādās jūsu personas datus kādos citos nolūkos, kā vien tajos, kas minēti iepriekš, kā arī neizpaudīs tos mārketinga nolūkos. Visa personas informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 konfidencialitātes un drošības prasībām un EIRO.LV IT drošības un konfidencialitātes noteikumiem.